IMPRINT

Pečlivě si přečtěte tatou pozornění. Upravují vaše používání stránek a veškerého materiálu, který je na nich uveřejněn.

Vydal

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Německo
Sídlo: Bad Homburg v.d.H.
Sídlo soudu: Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRB 5748
Správní rada: Dr. Katarzyna Mazur-Hofsäß, Dr. Olaf Schermeier, Wolfgang Stock, Stefan Trappe

Daňové identifikační číslo: DE 812033564

Upravil a kontakt

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Marketing In-Center
Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Německo
Deutschland
Tel.:
email:
+49 (0) 6172 609 0
contact@fx-coral.com
Tento imprint platí také pro kanály sociálních médií Fresenius Medical Care Deutschland GmbH.

Orgán dohledu
Regionální správní rada v Darmstadtu (Regierungspräsidium Darmstadt)
https://rp-darmstadt.hessen.de

Autorská práva

Copyright© Fresenius Medical Care Deutschland GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Fresenius Medical Care jsou všechny předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmí být kopírovány pro komerční použití, ani nesmí být upravoványnebo zveřejňovány na jiných webových stránkách. Některé internetové stránkyspolečnosti Fresenius Medical Care obsahují také obrázky nebo jiné soubory,které podléhají autorským právům jejich poskytovatele.

Máte povoleno procházet tyto stránky a reprodukovat výňatky prostřednictvím tisku, stahování napevný disk a předávání dalším osobám, ale ve všech případech pouze pronekomerční, informační a osobní účely.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochrannéz námky zobrazené na internetových stránkách společnosti Fresenius Medical Care byly registrovány v konkrétních zemích a podléhají právům na ochrannéz námky společnosti Fresenius Medical Care a společnost Fresenius Medical Carea jejích přidružené společnosti je vlastní nebo používají na základě licence.

Žádné záruky nebo ujištění / obsah

Tyto informace jsou poskytovány společností Fresenius Medical Care „tak, jak jsou“, bez záruky jakéhokoli druhu, výslovn énebo předpokládané, včetně (ale nikoli výhradně) jakýchkoli předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel nebo neporušování práv. I když jsou poskytnuté informace považovány za přesné,mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a nepředstavuj íobchodní, lékařské nebo jiné odborné poradenství. Nepřijímáme žádnouodpovědnost za zranění nebo ztrátu, která by mohla vzniknout v důsledkus poléhání se na informace obsažené na tomto webu.

Výhledová prohlášení

Tyto stránky obsahují výhledová prohlášení vycházející z přesvědčení vedení společnosti Fresenius Medical Care. Pokud jsou výhledová prohlášení použita na této webové stránce, lze je identifikovat pomocí slov jako např. „očekávat“, „věřit“, „odhadovat“, „předvídat“, „mítv úmyslu“, „plánovat“ a „navrhovat“. Mohou zahrnovat rizikaa nepředvídatelné faktory, včetně technologického pokroku v oblasti zdravotnictví, poptávky po výrobcích, přijetí výrobků na trhu, vlivu ekonomických podmínek, dopadu konkurenčních produktů, cenových praktik,směnných kurzů cizích měn a dalších rizik. Tato výhledová prohlášen íodrážejí názory společnosti Fresenius Medical Care k danému datu, byla učiněna s ohledem na budoucí události a podléhají rizikůma nepředvídatelným faktorům. Všechna tato výhledová prohlášení jsou založena na odhadech a předpokladech vedení společnosti a jsou považována za rozumná, i když jsou z podstaty nejistá a obtížně předvídatelná. Skutečné výsledky nebo zkušenosti se mohou podstatně lišit od výhledových prohlášení. Společnost Fresenius Medical Care odmítá jakýkoli záměr nebo povinnost aktualizovat tato výhledová prohlášení.

Žádné licence

Společnost Fresenius Medical Care se snažíposkytovat inovativní a informativní internetové stránky. Žádáme vás však,abyste měli pochopení pro to, že společnost Fresenius Medical Care musí chránitsvé duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorskýchpráv. V souladu s tím prosím vezměte na vědomí, že tato internetovástránka neuděluje žádnou licenci na duševní vlastnictví společnosti FreseniusMedical Care.

Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy na našich webových stránkách nejsou zamýšleny jako doporučení. Nekontrolujeme, zda jsou informace přesné nebo správné. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody, které mohouvzniknout z používání těchto informací.

Genderově citlivý jazyk

Pro zjednodušení jazyka jsme na našich webových stránkách použili obecný mužský rod. Prosíme vás o pochopení. Samozřejmě jsou myšlena všechna pohlaví.

Značky označené symbolem „®“ jsou registrované ochranné známky společnosti Fresenius Medical Care ve vybraných zemích.

© Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 2022